Contactgegevens:

 

Lage Raam 1A
5076 PE  Haaren

 

I www.tripade.nl
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

M 06 17 66 47 41

 

maandag / woensdag en vrijdag

 

Algemene voorwaarden

art.1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever, tevens aangeduid als de cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van adviserende, ondersteunende, begeleidende en/of coachende werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf of van een derde of derden ( zorgvrager(s) ). Opdrachtnemer, tevens aangeduid als de zorgverlener: Mw. C. Smulders, wonende Deken de Wijsstraat 4 5281 JW te Boxtel handelend onder de naam: Tripade. Praktijkadres: Mgr. Wilmerstraat 22a 5281 JT te Boxtel.
Overeenkomst: De mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de opdrachtnemer, op basis waarvan de opdrachtnemer zelf deze werkzaamheden uitvoert, dan wel uitbesteedt aan derden. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging  en/ of de overeenkomst of uit een wijziging hiervan.Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘geest’ van deze algemene voorwaarden.


art. 2 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de zorgverlener, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan

art. 3 Aanvang en duur van de overeenkomst 
De overeenkomst vangt aan vanaf het moment dat de zorgverlener start met de uitvoering van de werkzaamheden.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders wordt overeengekomen.

art. 4 Uitvoering van de opdracht
De zorgverlener bepaalt, in overleg met de cliënt, de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De zorgverlener is bevoegd leerkracht Speciaal basisonderwijs en heeft daarnaast diverse nascholingstrajecten gevolgd die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze garandeert dat de kwaliteit van de ondersteuning die zij biedt overeenkomt met hetgeen van haar verwacht mag worden. Zij houdt haar bekwaamheid bij, o.a. door het regelmatig volgen van bijscholingen en het bijhouden van de vakliteratuur. Zij zal de opdracht naar beste kunnen en inzicht uitvoeren. Zij houdt zich aan de beroepscodes van leerkrachten.
De zorgverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, die voor de uit te voeren werkzaamheden voldoende gekwalificeerd zijn.
Indien zorgverlener nader onderzoek adviseert, of de werkzaamheden te specialistisch van aard zijn zal zij in overleg met cliënt doorverwijzen naar derden.
De zorgverlener neemt geen deel aan het verkeer met zorgvrager in het kader van haar werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt zorg voor het vervoer van de zorgvrager indien deze niet zelfstandig naar de praktijkruimte kan komen. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het vervoer van- en naar de praktijkruimte.

art. 5 Gegevens van de cliënt en/of de zorgvrager (s)
De cliënt zal alle gegevens die de zorgverlener nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking stellen. 
De cliënt zorgt ervoor dat de zorgverlener tijdig op de hoogte is van (tijdelijke) adreswijzigingen.

art. 6 Geheimhouding
De zorgverlener houdt alles geheim wat zij weet van de zorgvrager en diens huisgenoten. Zij verstrekt alleen informatie aan derden, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Overleg met andere instanties (bijv. leerkracht, zorgcoördinator of andere hulpverlener) vindt alleen  plaats na toestemming van de opdrachtgever.

art. 7 Veilige werkomgeving
Indien de zorg op locatie (thuis of op school) wordt gegeven zorgt de opdrachtgever voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte werkplek. Zaken die bijv. kunnen beschadigen, dienen voorafgaand aan de werkzaamheden op een veilige plaats te worden gezet.
Zorgverlener zorgt  op haar beurt voor deze werkomstandigheden indien de werkzaamheden in haar praktijk plaatsvinden.

art. 8 Het honorarium
De zorgverlener is gerechtigd tenminste de tijdsduur van de werkzaamheden, die mondeling en/ of schriftelijk zijn afgesproken, te factureren bij de cliënt.
Indien er extra werkzaamheden, die de cliënt en/of de zorgvrager(s) nodig achten (zoals overleg met andere hulpverleners, rapportage enz.) moeten worden verricht, zullen deze eveneens gefactureerd worden.De zorgvrager zal vooraf tijdig worden geïnformeerd over de omvang van deze extra werkzaamheden.
De vergoeding, die de zorgverlener ontvangt voor de uitvoering van de werkzaamheden is gebaseerd op het aantal gefactureerde uren tegen een basis-uurtarief.
Het honorarium en de onkosten worden minimaal één keer per maand gefactureerd door de zorgverlener aan de cliënt. Het honorarium is 55 euro per uur excl. BTW verdeeld in 45 min. werktijd met cliënt en 15 min. voorbereidingtijd-verslaglegging. Indien een Verklaring van samenwerking door de school is ondertekend is het tarief vrijgesteld van BTW.  Er kan, om belasting- technische redenen, geen opting-in toegepast worden (= loonheffing bij een fictief dienstverband ).
Indien het honorarium niet toereikend is en verhoogd dient te worden, zal de zorgverlener vooraf de cliënt tijdig informeren. (uiterlijk 1 maand van tevoren)
Binnen een straal van 5 km wordt geen reiskostenvergoeding gerekend. Daarbuiten geldt een vergoeding van 0,19 ct. per km.
De zorgverlener heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de cliënt, de openstaande factuurbedragen heeft voldaan, en / of een voorschot, voor nog te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de zorgverlener.

art. 9 Annulering van afgesproken zorguren
Het afzeggen van een afgesproken zorgmoment door de cliënt, dient de cliënt minimaal 48 uur van tevoren te melden. Wanneer dit korter dan 48 uur is, wordt deze zorg op de volgende wijze in rekening gebracht: tussen 48 en 24 uur ervoor: 50 % van de afgesproken tijdsduur, vanaf 24 uur ervoor: 100 % van de afgesproken tijdsduur.
De opdrachtgever zegt persoonlijk of via een ander af bij de zorgverlener. Hij doet dit in direct contact of per telefoon. Indien dit niet mogelijk is wordt het antwoordapparaat ingesproken van het vaste nummer (tel. 0411-607842) of van het mobiele nummer (tel. 06-17664741), met vermelding van naam dag en tijdstip.Wanneer de zorgverlener verhinderd is om te komen zal zij zich inspannen om een vervanger  te zoeken.

art. 10 Betaling en betalingsvoorwaarden
De betaling van het factuurbedrag door de cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door middel van storting op het rekeningnummer: 13 .53. 91 .369  ten name van Tripade te Boxtel onder vermelding van naam en factuurnummer zonder enig recht op inhouding, korting of verrekening.Indien de opdrachtgever niet binnen het hierboven genoemde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim. De zorgverlener heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de cliënt een rente van één procent per maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van de ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
Alle buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke en bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt, zijn voor de rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle  hierboven genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan. De zorgverlener is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.

art. 11 Reclame of klacht
Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden, dan wel voor zover niet reeds in het vorenstaande vervat een reclame, met betrekking tot het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen, na het verrichten van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk na factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt door de cliënt aan de zorgverlener, op straffe van verval van rechten. Een reclame of klacht, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

art. 12 Aansprakelijkheid
De zorgverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt, de zorgvrager(s) of derden voor enige schade, dan in het geval dat haar aansprakelijkheid- verzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat. De cliënt kan op verzoek inzage krijgen in de polis en polisvoorwaarden.
Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door de zorgverlener, doch in ieder geval tot het bedrag dat rechtens toelaatbaar is.
De zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. De zorgverlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cliënt, de zorgvrager(s) of derden de mogelijkheid hebben zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, dan wel van een derde aan te spreken. De zorgverlener is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken zijn toegebracht, die derden hebben veroorzaakt, die werkzaamheden hebben verricht bij de cliënt of de zorgvrager(s), ook al heeft de zorgverlener ze ingehuurd of aanbevolen.

art. 13 Opzegging / beëindiging
Tenzij anders overeengekomen wordt er in principe gewerkt in termijnen van zes sessies. Na een termijn kan de overeenkomst worden beëindigd. Dit wordt  altijd in overleg met de cliënt of ouder(s)/verzorger(s) bepaald. De zorgverlener en de cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen indien de begeleiding om welke reden dan ook niet het beoogde resultaat oplevert. De overeenkomst beeindigt automatisch en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van één van de partijen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd/beëindigd,  is de cliënt, of zijn zaakbehartiger (bijv. notaris, curator) in ieder geval verplicht het honorarium over de verrichtte werkzaamheden door de zorgverlener of door haar ingehuurde derden te vergoeden, plus alle onkosten.

art. 14 Toepassing recht
Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de zorgverlener, is het Nederlands recht van toepassing.